Sluiten
Zoek
Filters

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1
Onder 'Algemene Verkoopvoorwaarden' wordt verstaan: onderstaande bepalingen.
1.2
Onder 'Time to Watch' wordt verstaan: Time to Watch te Eindhoven, zijnde de gebruiker van deze Voorwaarden.
1.3
Onder 'aanbieding' wordt verstaan: elk aanbod van Time to Watch een overeenkomst met haar aan te gaan.
1.4
Onder 'bestelling' wordt verstaan: iedere aanvaarding van een aanbieding van Time to Watch.
1.5
Onder 'overeenkomst' wordt verstaan: iedere acceptatie door Time to Watch van een bestelling.
1.6
Onder 'goederen' worden verstaan: alle stoffelijke objecten waarop overeenkomsten tussen de koper en Time to Watch betrekking hebben.
1.7
Onder 'aflevering' wordt verstaan: het door of namens Time to Watch feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de koper.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij Time to Watch hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt.
2.2
Door te bestellen, accepteert u de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Verkoopvoorwaarden.

Artikel 3. Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
Aanbiedingen
3.1
Alle aanbiedingen van Time to Watch zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.
3.2
Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld.
3.3
Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding.
Bestellingen
3.4
U kunt bestellen op de wijze die wordt beschreven op de website.
3.5
Time to Watch accepteert geen bestellingen:
- afkomstig buiten Nederland of Belgie;
- die buiten Nederland of Belgie afgeleverd moeten worden;
- van personen onder de 18 jaar;
- indien Time to Watch de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen.
3.6
Time to Watch is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst.
3.7
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien Time to Watch bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt Time to Watch dit uiterlijk mede binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
3.8
Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door Time to Watch per email is bevestigd.

Artikel 4. Prijzen en kosten
4.1
De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing.
4.2
De prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Verzendkosten worden berekend en getoond voordat de bestelling definief wordt geplaatst (of bevestigd door de bezoeker).
4.3
Time to Watch behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.
4.4
Bij alle bestellingen onder een aangegeven minimum bedrag brengt Time to Watch een bedrag aan verzendkosten in rekening.
4.5
De in artikel 4.4 genoemde verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd.
4.6
Time to Watch behoudt zich het recht voor om in andere bijzondere gevallen verzendkosten in rekening te brengen.

Artikel 5. Betaling
5.1
U kunt de koopsom van de door u bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen. Time to Watch behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten.
5.2
De datum waarop uw betaling door Time to Watch wordt ontvangen, geldt als datum van betaling.
5.3
Verzending van de bestelde goederen geschied te allen tijde nadat uw betaling door Time to Watch is ontvangen.
5.4
Cadeaubonnen of andere waardepapieren moeten worden betaald middels één van de betalingsmogelijkheden die Time to Watch aanbiedt, met uitzondering van cadeaubonnen of kortingscode.

Artikel 6. Levering
6.1
Time to Watch levert de gekochte producten zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat uw betaling is ontvangen, af op het adres zoals door u bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal Time to Watch u daarover binnen 5 werkdagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren. Time to Watch heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.
6.2
Op de website aangegeven levertijden zijn slechts indicatief.
6.3
Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u nimmer recht op schadevergoeding.

Artikel 7. Eigendom goederen
7.1
Time to Watch houdt het eigendom van de aan u geleverde goederen totdat u al hetgeen u aan Time to Watch verschuldigd bent, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourzending
8.1
Voor al uw aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de goederen, binnen deze 14 dagen dient u ons op de hoogte te brengen van uw annulering. Annuleren binnen 14 dagen mag zonder opgaaf van reden. Daarna heeft u nog 14 dagen om het product aan ons te retourneren. Let op, dit geldt alleen voor ongebruikte en onbeschadigde goederen met origineel label in de originele verpakking.
8.2
Indien u een zending retourneert, dan kunt u het pakket terugsturen naar Time to Watch, Zandhaai 1a, 5658 BA, Eindhoven. Wij verzoeken u het pakket voldoende te frankeren. Indien wij een ongefrankeerde retourzending van u ontvangen, zullen wij onze kosten als gevolg daarvan bij u in rekening brengen. Indien mogelijk, houden wij dit bedrag in op een aan u te retourneren geldbedrag.
8.3
Time to Watch zal binnen 14 dagen na berichtgeving van de retourzending reeds gedane betalingen voor de retour gezonden goederen terug betalen indien deze ook binnen deze termijn door Time to Watch ontvangen zijn.

Artikel 9. Onjuiste levering
9.1
U bent verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient u dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk, bij voorkeur via email, te melden bij de klantenservice van Time to Watch. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor verdere afwikkeling van de onjuiste levering.

Artikel 10. Diversen
10.1
Indien 1 of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Time to Watch in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Time to Watch vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.2
Time to Watch behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
10.3
Op de overeenkomst zullen die Voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden. U kunt deze voor of tijdens de bestelprocedure op de website afdrukken.

Artikel 11. Garantie / klachten / geschillen
11.1
Indien u niet tevreden bent over een product en/of dienst of informatie wilt over de garantie termijn van onze producten, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. U vindt onze contactgegevens op onze website. Wij zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen op uw klacht reageren.
11.2
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.3
Alle geschillen tussen partijen kunnen ook worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
11.4
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Volledige contactgegevens
Time to Watch
Zandhaai 1A
5658 BA Eindhoven
Telefoon: 040-2351782
E-mail: info@timetowatch.nl
KvK: 17232907
BTW: NL1750.49.221.B01